Анализи: Седиментација на еритроцити, Крвна слика, Уринарен статус,Гликемија, Уреа,
Креатинин,Серумско железо, ALAT, ASAT, Холестерол, Триглицериди.

Ден.250.00